Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑
9 \6 G" l4 n! _) z( `0 h8 A4 F$ G3 n7 x9 C# e
马上平安夜了 - f5 t/ x/ h- t" J! @# N3 B
祝朋友们身体健康 , x- D; G: d1 n4 ]$ R
心想事成 6 G, `2 {  a, C: N7 w' w
天天开心
8 a: j% h; |% |2 a' K& d8 K
9 \( s$ k; G3 I 送给朋友们
: }/ T/ a" O+ @  a6 _; I, U' k: a 999条玫瑰 :rose: * [2 Q8 f" m' R9 U* `; Y# B
  888个心愿
# |+ c: W" a: o* y6 K  777声问候
0 R7 x$ Z- ^6 i3 U  666颗流星 4 Y7 O; `0 T4 k8 r# z
  555声祝福 " ?$ w2 w* b) U: l+ A+ E7 T
  444个平安 :love:
7 [4 O  i# ~3 ]. e4 |- m, M, B1 w:love:  333个开心 :love: 7 W2 E. h4 m5 B, x6 I6 L6 y$ }& f- I
  222个如意
- q- O: Q: ?9 c5 |' A1 H 111个快乐 . Q8 i( `' K/ K# v" I
  000个烦恼
* J" ]; i2 F/ n  k' R+ u) s- G
# Z, `! H; D$ A, t  t# d. z. R:rose: 提前祝我所有的朋友) a. x' F0 }. C+ c: l5 A- I
:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://ijohn.cn/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0